Lager 2de graad

2e graad

De leerlingen en leerkrachten nemen onder begeleiding van het Neerhofteam een heel dag het werk van de boer en de boerin over.

 

SCHOOLJAAR 2017-2018: VOLZET

 

U heeft de keuze uit volgende modules:

“De Boer op”

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017-2018

Na het verzorgen van de dieren en het eten van de zelfbereide maaltijd nemen we de kinderen mee voor een seizoensgebonden activiteit. Dat kan zijn:

 • naar onze zolder. Deze is omgetoverd tot een wolatelier. Hier kunnen de leerlingen deelnemen aan verschillende workshops: kaarden, weven, vilten, spinnen..
 • naar het veld. Hier bekijken we alles wat groeit en bloeit. Wat er op dat moment oogstbaar is, kunnen we oogsten.
 • naar de poel, de mesthoop, de moestuin,... We zoeken kriebeldieren en onderzoeken waarvoor ze belangrijk zijn op een boerderij.

 

 • 7 november tot de paasvakantie 
 • dinsdag en donderdag
 • 9u30 – 15 u
 • Graag minstens twee extra begeleiders/ouders
 • met warme maaltijd
 • 8 euro/deelnemer

Activiteiten voor in de klas (voorbereiding/verwerking)
Inspiratie is te vinden op de Pinterestpagina: www.pinterest.com/hetneerhofvzw. Hier vind je de borden: ‘Boerop’, ‘veldwerk’, ‘ schaap ’ en ‘bodem’ met allerlei ideetjes ter voorbereiding en naverwerking van het bezoek.

Eindtermen lager onderwijs

Wereldoriëntatie
Levende en niet-levende natuur
“Welke groenten staan er allemaal op de akker?”
We oogsten met de boer wat hij gezaaid heeft.
In de lente mag de dikke jas van de schapen uit.
Een leeg blikje, een bananenschil, een pizzadoos,... Welke impact hebben zij op de vruchtbare bodem? Hoe lang duurt het voor zij van toestand veranderen?
Ruimte
“Wat is het verschil tussen een weide en de akker?”
Techniek
“Wat is het verschil  in werking tussen biologisch of gangbaar boeren?”
We kleuren, kaarden, spinnen, weven en/of vilten de wol.
Milieu
Draag zorg voor de natuur. Je bent er zelf afhankelijk van voor je eigen levensbehoeften.
Denk na over je gebruik van papier, energie, voedsel en water.

Sociale vaardigheden
Relatiewijzen
De leerlingen gaan zorgvuldig te werk op het veld en hebben respect voor het werk van de boer. Ze oogsten slechts wat klaar is en vertrappelen geen andere gewassen.
Samenwerking
Iedereen zorgt er samen voor dat alle aardappelen van het veld geoogst worden.
Bij het uitvoeren van niet alledaagse handelingen zoals kaarden, spinnen, weven, vilten vragen de kinderen spontaan hulp om het gewenste resultaat te bekomen.
Een leerling die een techniek beter beheerst, helpt de anderen.

Lichamelijke opvoeding
Motorische competenties
De leerlingen lopen vrij rond op een afgebakend stuk waar ze aardappelen oogsten.
Kleine motorische vaardigheden
Bij het vilten van een armband leren ze eerst zachtjes de wol rollen. Als de armband vorm krijgt mag dit steeds harder en sneller

Nederlands
Luisteren
Bij het oogsten van de bieten wordt duidelijk aangegeven tot hoever ze mogen oogsten en op welke manier de bieten gelegd worden en waarom. Bij de uiteenzetting over het vilten van het armbandje luisteren de leerlingen aandachtig om het gewenste resultaat te bekomen.
Wat mag wel/niet in de compostbak?
Lezen
De leerlingen kunnen informatie ophalen in schema’s en tabellen.

Wiskunde
Meten
“Hoe lang is 1 rij aardappelen, in meter uitgedrukt?”
“Hoeveel aardappelen zitten er in een zak van 10kg?”
Getallen
70,9% van onze aarde bestaat uit water. Hoeveel procent landoppervlak is er dan?
¼ van het aardoppervlak is biologisch productief. Hoeveel procent daarvan kunnen we gebruiken als cultuurgrond, hoeveel procent daarvan voor permanente landbouw?

De Bij-zaak 2/3

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017-2018

De leerlingen leven zich in als werkbij en verzorgen de dieren. Net als de werkbij gaan ze voederen en schoonmaken, ze bereiden voedsel en zorgen voor elkaar.
We verkleden ons als imker. We worden een honingbij die nectar verzamelt en pollen oppikt.
Via een speels bijenpad komen ze alles te weten over deze BIJzondere dieren.
We gaan zo dichtBIJ dat je ze zelfs kan aaien!

 • na de paasvakantie tot einde schooljaar
 • dinsdag en donderdag
 • 2e en 3e graad lager onderwijs
 • 9u30-15u
 • Graag minstens 2 extra begeleiders/ouders
 • De leerlingen koken hun eigen maaltijd
 €8/deelnemer

Activiteiten voor in de klas (voorbereiding/verwerking)
Inspiratie is te vinden op de Pinterestpagina: www.pinterest.com/hetneerhofvzw. Hier vind je een bord ‘Bijzaak2/3’ met allerlei ideetjes ter voorbereiding en naverwerking van het bezoek.

Eindtermen lager onderwijs

Wereldoriëntatie
Natuur
We verkleden ons als imker met al het materiaal dat hij gebruikt.
“Als er geen imker was, zouden de bijen dan ook in een kast wonen?”
De leerlingen zien bij mooi weer de bijen buiten vliegen, bij regenweer of koude blijven ze binnen.
Voor ons voedsel zijn we afhankelijk van de bijen. Zij bestuiven en zorgen dat alles groeit en bloeit.
Met een determinatietabel onderscheiden we verschillende bijen.
Bij het maken van een zaadbom voor de bijen leren de kinderen dat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op het milieu.

Gezondheid
Bang voor een bijensteek? De imker neemt zijn voorzorgen.
Aan het bijenpaneel EHBO leren de kinderen wat te doen bij een bijensteek.

Techniek
Bij het maken van een zaadbom leren ze een handeling stap voor stap uitvoeren.

Mens
Bij het bezoek aan de bijen is het belangrijk om stil en rustig te zijn.

Ruimte
De kinderen volgen het bijenpad met behulp van een plattegrond.

Sociale vaardigheden - Samenwerken
Doorheen het hele bijenpad laten we de leerlingen zich in groepen verdelen. Ze verdelen taken onder elkaar, leren hun beurt afwachten.

Wiskunde
Meten
“Wie is de grootste: de dar, de koningin of de werkster?”
Meetkunde
Bij het tonen van de raten van de bijen zien ze dat hun cellen perfecte hexagonen vormen.

Nederlands
Luisteren
Bij het spel om stuifmeel binnen te halen luisteren de leerlingen eerst naar de speluitleg.
Lezen
Op een educatief paneel achterhalen ze welke bij welke taak uitoefent.

Lichamelijke opvoeding - Motorische competenties
Bij het stuifmeelspel leven de kinderen zich in als bij. Ze krijgen een ‘stuifmeelkorf’ aan en met een facetogenbril zoeken ze stuifmeel om naar de honingraat te brengen. We dansen zoals de bij een rondedans en een kwispeldans.

Muzische vorming - Muziek
“Hoor je de bijen zoemen? Hoe maken ze dit geluid?”

“Kook-veld”

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017-2018

We doen “boodschappen” op het veld of in de hoevewinkel. We voederen de dieren en
bereiden onze eigen maaltijd. We leggen doorheen de dag het verband met de actieve voedingsdriehoek.

 • september, oktober en na de paasvakantie tot einde schooljaar
 • dinsdag en donderdag
 • en 3de graad
 • 9u30 – 15 u
 • Graag minstens twee extra begeleiders/ouders
 • met warme maaltijd
 • 8 euro/deelnemer


Activiteiten voor in de klas (voorbereiding/verwerking)
Op onze interestpagina: www.pinterest.com/hetneerhofvzw vind je een bord ‘Kookveld’ ter inspiratie.

Eindtermen lager onderwijs

Sociale vaardigheden
De leerlingen werken samen in kleine groepjes. Hierbij oefenen ze  om naar elkaar te luistern, afspraken te maken en na te leven,  hulp  te vragen en te geven. De leerlingen leren van zichzelf en hun klasgenoten vaardigheden kennen die tijdens het boerderijopdrachten aan bod komen.

Wereldoriëntatie
Levende en niet-levende natuur
De leerlingen gaan  het veld op of in de moestuin op zoek naar de groenten van hun boodschappenlijstje en oogsten die.
De leerlingen ontdekken welke groenten in welk seizoen beschikbaar zijn op het veld en welke aangekocht moeten worden.
Gezondheid
Op het einde van de dag bekijken we wat we gegeten en gedronken hebben en hoeveel wij bewogen hebben. We beoordelen ons gedrag aan de hand van de actieve voedingsdriehoek.
We voederen een aantal dieren en voeren kleine boerderijwerkjes uit. De leerlingen herkennen het werk dat voorafgaat aan onze dagelijkse voeding. We zien waar ons voedsel en dat van de dieren vandaan komt.
We  koken onze eigen maaltijd en composteren ons afval uit de keuken.
Techniek als menselijke activiteit
We gaan hygiënisch, nauwkeurig en veilig aan de slag tijdens het bereiden van onze maaltijd.
Techniek en samenleving
De leerlingen worden geconfronteerd met  een aantal verschillen  (processen, hulpmiddelen) tussen een biologisch landbouwbedrijf en een gangbaar landbouwbedrijf.
Mens ik en mezelf en de andere
De leerlingen worden in het contact met de dieren en de opdrachten die wij geven geconfronteerd met hun eigen gevoelens, verlangens. In kleine groep staan wij stil bij de noden van de individuele deelnemers. De leerlingen worden aangemoedigd om  de opdrachten zelfstandig of in groep uit te voeren.
 
De mens – ik en een ander; in groep
Tijdens het proces hebben we samen oog voor hoe we elkaar kunnen helpen, ondersteunen of hoe we conflicten kunnen oplossen.We leven de boerderijregels na en werken constructief samen.
Historische tijd
Verschil landbouw vroeger  en nu kan aangehaald worden.
Ruimte
De leerlingen ontdekken het verschil tussen  de weides waarop de dieren grazen en het veld of de moestuin waar ze de benodigde groenten gaan oogsten.

Lichamelijke opvoeding - Bewegen in verschillende milieus
De boerderijbeleving is heel bewegingsrijk. We gebruiken boerderijmateriaal tijdens het verzorgen van de dieren; we oogsten de groenten. We oefenen onze fijne motoriek tijdens de kookactiviteiten.

Nederlands
In kleine groep overlopen wij de boerderijafspraken. De leerlingen krijgen mondelinge instructies, we bespreken de opdrachten. De leerlingen ervaren het bezoek door concrete opdrachten die we verbinden  met de theorie van de actieve voedingsdriehoek en met natuurlijke kringlopen.

Wiskunde
De leerlingen oogsten de juiste hoeveelheid groenten of “ doen” de boodschappen in onze hoevewinkel voor het bereiden van het middagmaal.